II Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja „Miejsce/miejsca pamięci. Polsko-ukraiński dialog porozumienia.”

21 listopada br. odbyła się II Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja upamiętniająca 80. rocznicę zbrodni katyńskiej „Miejsce/miejsca pamięci. Polsko-ukraiński dialog porozumienia”, zorganizowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie, Federację Organizacji Polskich na Ukrainie i Instytut Historii Ukrainy NAN Ukrainy.

W trakcie konferencji poruszono m.in. następujące zagadnienia:
– pochówki zbiorowe ofiar radzieckich represji na Ukrainie: badania oraz problemy poszukiwawcze;
– ludzki wymiar Zbrodni Katyńskiej;
– ukraińskie echa Katynia;
– pamięć o historii czasów II wojny światowej: rezonans społeczno-kulturowy oraz polityczny;
– stosunki ukraińsko-polskie poprzez pryzmat miejsc pamięci narodowej: poszukiwanie nowych form współpracy.

Konferencja odbyła się w formie on-line i zgromadziła ponad 60 uczestników – naukowców, znawców tematu, działaczy społecznych i ekspertów oraz 180 widzów i słuchaczy m.in. z Polski, różnych ośrodków na Ukrainie i z Rosji.

Konferencję otworzył pan Bartosz Cichocki Ambasador Polski na Ukrainie, który podkreślił wagę współpracy polsko-ukraińsko-rosyjskiej w przedmiocie badań nad Zbrodnią Katyńską i represjami NKWD oraz podziękował za dotychczasowe wysiłki w tej kwestii, a także za pielęgnowanie miejsc pamięci.

Uczestnicy konferencji przyjęli uchwałę, w której wyrażają m.in. chęć wzmocnienia współpracy środowisk badających poszczególne aspekty Zbrodni Katyńskiej, dalszego poszukiwania miejsc pochówku ofiar oraz dokumentów związanych ze Zbrodnią, podkreślają konieczność rehabilitacji ofiar, a także kontynuowania dyskusji nad kwestią Zbrodni Katyńskiej w formie corocznych międzynarodowych naukowo-praktycznych konferencji, seminariów, okrągłych stołów, które przyczynią się do pogłębienia badań i wiedzy w przedmiocie Zbrodni.

Referaty panelistów zostaną w najbliższym czasie wydrukowane jako materiały pokonferencyjne, a także zamieszczone na stronie internetowej Narodowej Biblioteki Ukrainy im. W. I. Wernadskiego.

21 листопада ц.р. відбулася 2-а Міжнародна науково-практична конференція з нагоди 80-ї річниці Катинського злочину «Місце/місця пам’яті в польсько-українському діалозі порозуміння.», організована Міністерством закордонних справ Республіки Польща, Посольством Республіки Польща в Києві, Федерацією польських організацій в Україні та Інститутом історії України НАН України.

Учасники конференції обговорювали, серед іншого, наступні теми:
– масові поховання жертв радянських репресій в Україні: проблеми виявлення та дослідження;
– людський вимір Катинського злочину;
– українське відлуння Катині;
– меморіалізація історії періоду Другої світової війни: суспільно-культурний та політичний резонанс;
– україно-польські взаємини крізь призму місць національної пам’яті: пошуки нових форм взаємодії.

Конференція проходила в режимі он-лайн і зібрала понад 60 учасників – науковців, експертів з даної теми, соціальних активістів та фахівців, а також 180 глядачів та слухачів, зокрема з Польщі, різних центрів в Україні та Росії.

Конференцію відкрив Пан Бартош Ціхоцький, Посол Польщі в Україні, який наголосив на важливості польсько-українсько-російського співробітництва у дослідженнях щодо Катинського злочину та репресій НКВС, а також подякував за зусилля, докладені до цього часу в цій справі та за утримання пам’ятних місць.

Учасники конференції прийняли рішення, в якому висловлюють, серед іншого, бажання посилити співпрацю середовищ, які досліджують окремі аспекти Катинського злочину, подальший пошук місць поховань жертв та документів, пов’язаних зі злочином, наголошують на необхідності реабілітації жертв, а також продовженню дискусії з питань Катинського злочину у формі щорічних міжнародних науково-практичних конференцій, семінарів та круглих столів, які сприятимуть поглибленню досліджень та знань з теми злочину.

Невдовзі доповіді учасників дискусії будуть надруковані як постконференційні матеріали, а також розміщені на веб-сайті Національної бібліотеки України В. І. Вернадський.

Program